Saturday, June 30, 2012

இந்தியாவின் காய்கறி ஏற்றுமதி


இந்தியாவின் காய்கறி ஏற்றுமதி

இந்தியாவின் காய்கறி ஏற்றுமதி வருடத்திற்கு சுமார் 2000 கோடி ரூபாய் அளவில் நடைபெறுகிறது. இதில் மஹாராஷ்டிராவின் பங்கு 55 சதவீதம் ஆகும்.


No comments:

Post a Comment