Wednesday, September 17, 2014

ஒரிசாவிலிருந்து கடல் பொருட்கள்

ஒரிசாவிலிருந்து கடல் பொருட்கள்

ஒரிசாவிலிருந்து கடல் பொருட்கள் ஏற்றுமதி 20 சதவீதம் கூடியுள்ளது. 2012-13ம் வருடத்தில் 903 கோடி ரூபாய்க்கு நடைபெற்றுள்ளது. இது சென்ற வருடத்தில் 792 கோடியாக இருந்தது. ஷிரிம்ப் மீன் வகைகள் தாம் அதிகம் ஏற்றுமதி ஆகின்றன. அதுவும் அதிக அளவில் அமெரிக்காவிற்கு ஏற்றுமதியாகின்றது.

No comments:

Post a Comment