Friday, August 12, 2016

இந்தியாவிலிருந்து என்னென்ன பொருட்களை ஏற்றுமதி செய்யலாம்?

இஸ்மாயில்
சென்னை


கேள்வி

இந்தியாவிலிருந்து என்னென்ன பொருட்களை ஏற்றுமதி செய்யலாம்?

கேள்வி

என்னென்ன பொருட்களை ஏற்றுமதி செய்யக்கூடாது என்று சொல்லுவது எளிது. பெரும்பாலான பொருட்களை ஏற்றுமதி செய்ய இயலும். எக்ஸ்போர்ட் இம்போர்ட் பாலிசி, ஹாண்ட்புக் ஆப் எக்ஸ்போர்ட் இம்போர்ட் புரசீசர்ஸ் ஆகிய புத்தகங்கள் உங்களுக்கு உதவும். இந்த புத்தகங்கள் இணயதளத்திலும் கிடைக்கின்றன.

No comments:

Post a Comment